1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen en contracten met betrekking tot leveringen van goederen door Confiserie Dío (de “Verkoper”) aan de Koper. Zij hebben voorrang op enige andere algemene voorwaarden van de Koper, niettegenstaande enige afwijkende bepaling in dergelijke algemene voorwaarden. 

2. Bestellingen geplaatst door de Koper (inclusief via e-mail, fax, bestelbon, telefonische bestelling, online enz.) zijn slechts verbindend voor de Verkoper voor zover deze uitdrukkelijk werden geaccepteerd. Door de Verkoper geaccepteerde bestellingen kunnen niet meer geannuleerd of gewijzigd worden door de Koper, behoudens met toestemming van Verkoper.

3. De prijzen die door Verkoper gefactureerd zullen worden, zijn de prijzen die van toepassing zijn op het moment van levering van de goederen overeenkomstig de op dat moment geldende prijslijst.

4. Alle facturen zijn contant betaalbaar, ten laatste op het ogenblik van levering. De Verkoper behoudt zich het recht voor een voorschot te eisen voor bestellingen die pas op een later tijdstip worden afgehaald of geleverd. Ieder door de Koper aan Verkoper verschuldigd bedrag dat niet betaald is op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlinteresten opleveren tegen de bijzondere interestvoet van toepassing in handelstransacties.

5. Vertragingen in de levering kunnen enkel aanleiding geven tot schadevergoeding ingeval Verkoper zich hiermee uitdrukkelijk schriftelijk voorafgaandelijk akkoord heeft verklaard, met dien verstande dat het bedrag van zulke schadevergoeding nooit hoger kan zijn dan 10% van de factuurprijs van de betrokken goederen.

6. De aansprakelijkheid van Verkoper voor enige schade of verlies veroorzaakt door contractbreuk, een onrechtmatige daad of een schending van wettelijke verplichtingen, is in ieder geval beperkt tot de prijs die door de Koper betaald werd voor de goederen die aanleiding hebben gegeven tot de schade of het verlies. Niets in dit Artikel 6 zal de aansprakelijkheid van één der partijen ten aanzien van de andere partij uitsluiten of beperken in geval deze krachtens het toepasselijke recht niet uitgesloten of beperkt kon worden.

7. Bij een aankoop op afstand, dwz een bestelling en betaling via onze webshop, email, telefoon, heeft u als consument recht op de wettelijke herroepingstermijn van 14 kalenderdagen.
Deze termijn gaat in op de dag van het afsluiten van het dienstencontract, dwz zodra uw bestelling werd geplaatst en betaald.
Binnen de termijn tussen afsluiten van dit dienstencontract en de fysieke aflevering van de bestelde goederen - hetzij vóór afhaling in de winkel of vóór het verzenden en afleveren vanuit de winkel - kan u uw bestelling kosteloos annuleren.
Nadat wij op de hoogte werden gebracht van uw beslissing om af te zien van uw aankoop, zal het betaalde bedrag in het kader van deze verkoop binnen de 14 dagen worden teruggestort na bevestiging van uw bankgegevens.
Omwille van gezondheids- of hygiëneredenen en gezien de aard van onze goederen (voeding of een combinatie van voeding met andere non-food artikelen) - wordt er op geen enkele wijze een terugbetaling gedaan zodra de goederen onze winkel verlaten hebben.

8. De rechtbanken van Dendermonde zijn exclusief bevoegd.

9. Zonder afbreuk te doen aan enige andere bepaling van deze voorwaarden, zullen enige vorderingen van de Koper ontstaan uit of in verband met deze voorwaarden, of enige offerte, bestelling of overeenkomst daaronder, in ieder geval verjaren na verloop van één (1) maand vanaf de datum van de levering van de goederen.